Martie 2020

Apeluri active – perioada de programare 2014-2020

Martie 2020

Apeluri active – perioada de programare 2014-2020

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL, AP 3, PI 3.1, Operațiunea A – Creșterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale

Termen limită: 16 iulie 2020, ora 10:00

Obiectiv: Creșterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale

Cine poate primi finanțare: Unitățile administrativ-teritoriale din mediul urban Acestea încheie un contract cu asociaţia/asociaţiile de proprietari pentru depunerea şi derularea proiectului.

Activități eligibile:

I. Măsurile de creștere a eficienței energetice: i) Lucrările de construcții și instalații pot cuprinde: Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă; Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/ a sistemului de furnizare a apei calde de consum; Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile; Alte activităţi suplimentare care conduc la îndeplinirea obiectivelor componentei; ii) Dotările (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu și fără montaj, dotări, active necorporale)

II. Măsurile conexe care contribuie la implementarea componentei (care nu conduc la creșterea eficienței energetice) includ lucrari de intervenție/activități aferente investiției de bază

Valoare grant: Valoarea totală eligibilă a cererii de finanţare: minim 100.000 euro maxim 5 milioane euro

Contribuția solicitantului: Minim 40%

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 6, PI 10.i., O.S. 6.2 & 6.3

Termen limită: 25 mai 2020, ora 16:00

Obiectiv: Creșterea participării la învățământul antepreșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural// Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic.

Cine poate primi finanțare: Instituții de învățământ acreditate, publice și private, din rețeaua școlară națională; Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative, publici și privaţi; Parteneri sociali din învățământul preuniversitar (ex. organizații sindicale); Instituții de cult şi asociații religioase; Instituții/agenții guvernamentale cu atribuții în domeniul incluziunii sociale; APL cu atribuții în domeniul educației de nivel preuniversitar; ONG.

Activități eligibile:
• Pachet integrat de servicii destinat preșcolarilor și elevilor din ciclul primar;

• Activități de sprijin pentru stimularea participării la educație și la activitățile de consiliere a copiilor, precum și la activitățile recreative și de socializare;

• Asigurarea de servicii de educație parentală și de consiliere social;

• Dezvoltarea de parteneriate între școli, autorități locale, instituții locale, ONG-uri și comunitate;

• Campanie de informare și conștientizare a părinților, persoanelor în grija cărora rămân copiii, specialiștilor, copiilor și publicului larg în ceea ce privește obligațiile legale care le revin părinților la plecarea din țară.

Valoarea grantului:

Valoarea eligibilă – proiect mic – maxim 300.000 euro/

Valoarea eligibilă – proiect mare – maxim 1.000.000 euro

Contribuția beneficiarului: Variabilă

RO-CULTURA Apelul pentru inițiative bilaterale – runda 1/2020 (MECANISMUL FINANCIAR AL SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN 2014-2021)

Termen limită: 30 aprilie 2020

Obiectiv:Scopul inițiativei bilaterale este de a dezvolta parteneriate între entitățile din România și cele din Statele Donatoare cu scopul elaborării unor proiecte viitoare referitoare la îmbunătățirea accesului la cultură ce pot fi depuse spre finanțare în cadrul apelurilor de proiecte “Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului” și “Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă aferente Programului”

Cine poate primi finanțare: Entități publice sau private, comerciale sau necomerciale sau organizații nonguvernamentale înființate ca persoane juridice în unul dintre Statele Donatoare sau România

Activități eligibile:
• Activități realizate în vederea dezvoltării de parteneriate între entitățile din România și cele din Statele Donatoare, prin intermediul întâlnirilor de lucru, schimbului de cunoștințe/experiență, în scopul elaborării unor proiecte viitoare referitoare la îmbunătățirea accesului la cultură ce pot fi depuse spre finanțare în cadrul apelurilor de proiecte Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului și Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă aferente Programului;
• Activități pentru identificarea de parteneri în scopul dezvoltării în parteneriat de proiecte referitoare la îmbunătățirea accesului la cultură ce pot fi depuse spre finanțare în cadrul apelurilor de proiecte Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului și Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă prin participarea la conferințe, seminarii, ateliere de lucru ce vizează patrimoniul cultural. Activitățile pot fi implementate doar în România, Norvegia, Islanda și Liechtenstein

Valoarea grantului: Sumele forfetare se acordă pentru maxim 2 persoane/ solicitant. Suma acordată o singură dată pentru fiecare persoană este de:
maxim 1.260 euro pentru deplasări din România în Norvegia;
maxim 1.635 euro pentru deplasări din România în Islanda;
maxim 1.025 euro pentru deplasări din România în Liechtenstein;
maxim 1.280 euro pentru deplasări din Norvegia, Islanda, Liechtenstein în România.

Contribuția beneficiarului: 0%

You added a Post/Page Content Element to this entry that tries to display itself. This would result in an infinite loop. Please select a different entry or remove the element

Programul Operațional Competitivitate (POC) – FINANȚAREA CLUSTERELOR

Denumire: Proiecte pentru clusterele de inovare 2019

Termen limită: 28 aprilie 2020

Obiectiv: Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate

Cine poate primi finanțare: Clusterele de inovare Clusterul va conține cel puțin 10 părți independente organizate ca societăți comerciale și cel puțin o parte independentă de tip instituție de cercetare-dezvoltare (universitate sau institut CD)

Activități eligibile:

Investiții în facilități de cercetare-dezvoltare comune ale clusterului; activități de inovare în cluster; activități de exploatare a clusterului; lucrări exceptate de la autorizare.

Valoare finanțare pe proiect:

Minim 2.375.750 lei (echivalentul a 500.000 Euro); Maxim 35.636.250 lei (echivalentul a 7.500.000 euro)

Cofinanțarea beneficiarilor:

Investiții în clustere de inovare – minim 35%
Activități de inovare (numai pentru IMM) – minim 50%
Activități de exploatare în clustere de inovare – minim 50%

Programul Europa Creativă: cultură – audiovizual – digitalizare

Denumire: Conectarea culturii cu arta conținutului audiovizual prin digitalizare

Termen limită: 14 mai 2020, ora 18:00

Obiectiv: Sprijinirea proiectelor pilot care explorează potențialul colaborării dintre diferite sectoare culturale și creative și care implică utilizarea tehnologiilor inovative

Cine poate primi finanțare: Entități nonprofit (private sau publice), autorități publice (naționale, regionale, locale), organizații internaționale, universități, instituții de învățământ, centre de cercetare, entități generatoare de profit din Statele Membre UE și din Islanda, Norvegia, Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia Pot aplica consorții formate din minimum 3 entități din 3 țări diferite, cu expertiză în sectoare culturale diferite, inclusiv audiovizual.

Activități eligibile:

Noi forme de creație la intersecția între diverse sectoare culturale și creative, inclusiv audiovizual, care folosesc noile tehnologii, inclusiv realitatea virtuală; Dezvoltarea de instrumente sau abordări inovatoare care facilitează accesul, distribuția, promovarea și/ sau capitalizarea culturii și a creativității, inclusiv a patrimoniului cultural.

Valoare finanțare pe proiect:

Minimum 300.000 de euro

Cofinanțarea beneficiarilor:

Minim 40%

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ – Schema de ajutor de stat GBER

Denumire: Schema de ajutor de stat GBER Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole în cadrul PNDR 2014-2020

Termen limită: 30 iunie 2020, ora 17:00

Obiectiv: Îmbunătăţirea nivelului general de performanţă al întreprinderilor, prin creşterea competitivităţii întreprinderilor care realizează investiţii în sectoarele economice eligibile

Cine poate primi finanțare: Persoanele fizice autorizate Întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi mari) Cooperativele agricole Grupurile de producători.

Activități eligibile:

Înființarea, extinderea capacității unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior, diversificarea activității, o schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii produselor, ca investiții secundare valoric, legate de investiția inițială, în cadrul aceluiaşi proiect de investiţii.

Valoare finanțare pe proiect:

Maxim 1.000.000 Euro/proiect pentru IMM pt. investiţii care nu conduc la un lant alimentar integrat;
Maxim  1.500.000 Euro/proiect pentru alte întreprinderi pt. investiţii care nu conduc la un lant alimentar integrat;
Maxim 2.500.000 Euro/proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat

Cofinanțarea beneficiarilor:

Minim 50% pentru IMM-uri și grupuri de producători cooperative

Minim 60% pentru alte întreprinderi

MECANISMUL FINANCIAR NORVEGIAN 2014- 2021

Denumire: RO-Energy – Apel pentru îmbunătățirea eficienței energetice

Termen limită: 31 martie 2020, ora 14:00

Obiectiv: Mai puțină energie obținută prin consumul de carbon și siguranță crescută a aprovizionării

Cine poate primi finanțare: Instituții publice, IMM-uri, ONG-uri Parteneriate Principalele activități ale aplicantului au o strânsă legătură cu activitatea pentru care aplicația va fi depusă. Principala activitate desfășurată de Partener este strâns legată de activitatea pentru care acesta își va aduce contribuția în proiect.

Activități eligibile:

Eficiența energetică în clădiri (deținute de entități neeconomice)
Eficiența energetică în industrie
Eficiența energetică în infrastructură
Eficiența energetică a produselor
Eficiența energetică în sectorul transporturilor

Valoarea eligibilă a unui proiect:

Pentru Schema de granturi mici – Între 50.000 euro și 200.000 euro

Pentru Apelul 4: Între 200.000 euro și 2.000.000 euro

Contribuția beneficiarilor:

Între 10% și 90%

Corpul European de Solidaritate

Denumire: Corpul european de solidaritate – Cerere de propuneri 2020

Termen limită: 30 aprilie 2020 – 1 octombrie 2020

Obiectiv: Corpul european de solidaritate urmărește să ofere tinerilor, cu sprijinul organizațiilor participante, oportunități ușor accesibile pentru implicarea în activități de solidaritate care să aducă schimbări societale pozitive în societate, îmbunătățind în același timp capacitatea de inserție profesională și tranziția către piața muncii, inclusiv prin sprijinirea mobilității voluntarilor, stagiarilor și lucrătorilor tineri.

Cine poate primi finanțare: Orice organism public sau privat poate solicita finanțare

Activități eligibile:

Proiecte de voluntariat
Parteneriate de voluntariat (acorduri specifice pentru 2020 în cadrul ACP 2018- 2020)
Echipe de voluntari în domenii cu prioritate ridicată
Stagii și locuri de muncă
Proiecte de solidaritate
Eticheta de calitate

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect: Nivelul granturilor atribuite variază în funcție de anumiți factori, cum ar fi tipul proiectului și numărul partenerilor implicați

Contribuția beneficiarilor: 0%

Denumire: Acțiuni de informare și promovare a produselor agricole din UE – programe multinaționale pe piața internă

Termen limită: 15.04.2020

Obiectiv: Creșterea competitivității sectorului agricol din Uniune, creând astfel un mediu concurențial mai echitabil atât pe piața internă, cât și în țările terțe

Cine poate primi finanțare: Organizații profesionale sau interprofesionale stabilite într-un stat membru și reprezentative pentru sectorul sau sectoarele în cauză în statul membru respectiv; organizații profesionale sau interprofesionale din Uniune reprezentative pentru sectorul sau sectoarele relevante la nivelul Uniunii; organizații de producători sau asociații de organizații de producători care au fost recunoscute de un stat membru; organisme din sectorul agroalimentar care au ca obiectiv și activitate acțiunile de informare și de promovare pentru produsele agricole și care au fost însărcinate de statele membre să îndeplinească o misiune de serviciu public în acest sector.

Activități eligibile:

Tema A: Programe de informare și promovare care vizează creșterea gradului de conștientizare și de recunoaștere a sistemelor de calitate ale UE sau Programe de informare și promovare de evidențiere a caracteristicilor specifice ale metodelor agricole din UE, a caracteristicilor produselor agroalimentare europene
Tema B: Programe de informare și promovare care vizează creșterea consumului de fructe și legume proaspete pe piața internă în contextul unor practici alimentare corecte și echilibrat
Tema C: Programe de informare și promovare care vizează orice țară terță Acțiunile de promovare și informare pot consta mai ales în următoarele activități eligibile în cadrul prezentei cereri de propuneri: gestionarea proiectului, relații publice, evenimente de presă, creare, actualizare, întreținere site/ platfrome de comunicare, comunicate media sociale (creare conturi, postări periodice), organizarea de seminare online, dezvoltarea unor aplicații mobile, platforme de e-learning, alte activitati de publicitate, evenimente, promovarea la punctul de desfacere.

Valoare grant: variabilă

Contribuția solicitantului: Minim 20%

Denumire: Plăți pentru angajamente de silvomediu (PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALA, Măsura 15, Submăsura 15.1)

Perioadă de depunere: 2 martie –15 mai 2020

Obiectiv: Reducerea numărului de intervenții silvotehnice în pădure și promovarea tehnologiilor de exploatare a lemnului cu impact redus asupra solului (silvicultură cu impact redus), prin promovarea de angajamente voluntare care depășesc cerințele obligatorii relevante prevăzute în cadrul legislației naționale în domeniul gestionării pădurilor

Cine poate primi finanțare: Unitățile administrativ teritoriale care au în proprietate publică sau privată terenuri forestiere; Persoanele fizice și juridice care au în proprietate privată terenuri forestiere; Asociații ale beneficiarilor.

Activități eligibile:

În cadrul schemei sunt compensate două tipuri de angajamente, ale căror cerințe specifice sunt încadrate în următoarele două pachete: 1. Pachetul 1–Asigurarea de zone de liniște; 2. Pachetul 2-Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri (Pachetul 2 poate fi aplicat doar în combinație cu Pachetul 1).

Valoarea grantului: Variabil

Contribuția beneficiarului: Pana la 500 hectare – 0% Peste 500 hectare – Variabil