PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN – SĂNĂTATE

Denumire: Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin – etapa II (Axa Prioritară 4, PI 9.iv, OS 4.9).

Termen limită: 18 februarie 2020, ora 16:00

Obiectiv: Derularea screeningului prin testare HPV/ Babes Papanicolau în patru regiuni de dezvoltare: Nord Vest, Centru, Sud Muntenia, Nord Est în vederea depistării leziunilor precanceroase și ale stadiilor incipiente ale cancerului de col uterin.

Cine poate primi finanțare: În calitate de parteneri, pot participa autorități publice centrale și locale, universităţi, ONG-uri – împreună cu aceste categorii de aplicanți principali: Ministerul Sănătății/Autorități publice/Universități publice de Medicină și Farmacie/Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali singure sau în parteneriat.

Activități eligibile:

 • Furnizarea serviciilor de sănătate din programele regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament al leziunilor precanceroase ale colului uterin
 • Activități de informare, educare, conștientizare a grupului țintă al serviciilor de screening al cancerului de col
 • Activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal
10.500.400

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect

Contribuția beneficiarilor:

Instituţii publice – 2%
Persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial – 5%
Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial – 0%

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN – COMUNITĂȚI MARGINALIZATE

Denumire: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori – Etapa a III-a a mecanismului DLRC (AP 5, OS 5.1)

Termen limită: 31 decembrie 2021

Obiectiv: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

Cine poate primi finanțare: Autorități publice locale și unități cu personalitate juridică aflate în coordonarea sau subordonate acestora; Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă; Furnizori autorizați de formare profesională; Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale; Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii; Asociații și fundații; Organizații sindicale; Organizații patronale; Întreprinderi sociale de inserție; Angajatori; Camere de Comerţ şi Industrie. Unităţi şcolare și Inspectorate Școlare Județene În anul 2017, au fost selectate 37 de Strategii de Dezvoltare Locală din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, gestionate de Grupurile de Acțiune Locală. Grupurile de Acțiune Locală implementează SDL-urile prin lansarea de apeluri aferente intervențiilor specifice acestor strategii.

Activități eligibile:

Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii · Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu · Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ medicale/ medico-sociale, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate · Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație · Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă · Asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă · Combaterea discriminării și a segregării

Valoare finanțare pe proiect: Valoarile minime și maxime ale proiectelor vor fi stabilite de GAL-uri prin Ghidurile proprii aferente SDLurilor aprobate. Suma minimă aferentă unei fișe de proiect este 101.000 euro, echivalentul minim a 477.437,10 RON.

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL – CENTRE COMUNITARE INTEGRATE

Denumire: Centre comunitare integrate (AP 8, PI 8.1, OS 8.1, Operațiunea B)

Deschiderea apelului de proiecte: 20 ianuarie 2020, ora 12.00. Închiderea apelului de proiecte: 20 iulie 2020, ora 12:00

Obiectiv: Sprijinirea comunităţilor cu tip de marginalizare peste medie și severă, care constituie comunitățile supuse intervențiilor de tip soft privind serviciile comunitare integrate.

Cine poate primi finanțare: Unităţile administrative teritoriale care se regăsesc în lista celor 139 comunităţi cu tip de marginalizare peste medie și severă (Anexa 14 la Ghid), precum şi parteneriatele între acestea şi: Alte unităţi administrativ-teritoriale; Orice alte autorități/instituții publice care pot contribui la buna implementare a proiectului.

Activități eligibile:

construcţia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea centrelor comunitare integrate; · pe lângă structurile („încăperile”) menţionate în baremul minim pentru organizarea centrului comunitar integrat şi înfiinţarea/dotarea următoarelor structuri: „a) un punct de lucru de medicină de familie sau un cabinet individual de medicină de familie; b) un cabinet de medicină dentară, un punct de recoltare pentru analizele medicale, alte servicii medicale necesare unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale; c) un centru de permanență; d) alte puncte de lucru destinate activităților și serviciilor integrate de sănătate, sociale și educaționale.” · accesibilizarea spațiului destinat centrelor comunitare integrate și a căilor de acces; · asigurarea/ modernizare utilităţilor generale şi specifice (inclusiv branşarea la utilităţi pe amplasamentul obiectivului de investiții).

Valoare finanțare pe proiect: Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 10.000 euro, iar cea maximă 100.000 euro.

Cofinanțare beneficiari: 2%.

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL – SĂRĂCIE ȘI EXCLUZIUNE

Denumire: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (AP 9, PI 9.1)

Termen limită:

31 decembrie 2021, ora 10:00 – pentru apelurile de proiecte POR/2019 /9/9.1/1/7 REGIUNI si POR/2019 /9/9.1/1/BI

1 iunie 2020, ora 17 – pentru apelul de proiecte POR/2019 /9/9.1/1/Întreprinderi

Obiectiv: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate

Cine poate primi finanțare: Unități Administrativ Teritoriale Oraș/Municipiu/sectoarele municipiului București- ca membre în Grupul de Acțiune Locală din cadrul Listei SDLurilor selectate la finanțare Parteneriate între UAT Oraș/Municipiu/ sectoarele municipiului București – membru în Grupul de Acțiune Locală din cadrul Listei SDLurilor selectate la finanțare și lider de parteneriat – și furnizori publici și privați de servicii sociale Furnizori publici și privati de servicii sociale acreditați conform legislației în vigoare, cu o vechime de cel putin un an, înainte de depunerea proiectului, cu competențe în furnizare de servicii sociale, comunitare, desfasurare de activitati recreativ-educative, culturale, agrement și sport/ Întreprinderi de economie socială de inserție

Activități eligibile:

Intervențiile sprijinite pot include diverse tipuri de investiții, în funcție de nevoile specifice identificate la nivel local în cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală elaborate de către Grupurile de Acțiune Locală și se referă la:

 • investiţiile în infrastructura de locuire – construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale · investiţii în infrastructura de sănătate, servicii sociale – construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ dotarea centrelor comunitare integrate medico-socială;
 • investiţii în infrastructura de educaţie – construire / reabilitare/ modernizare/ dotarea de unităţi de învăţământ preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale etc.);
 • investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate;
 • construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială de inserţie

Valoare finanțare pe proiect: Valoare minimă aferentă cheltuielilor eligibile:

 • 30.000 euro – pentru apelurile de proiecte POR/2019/9/9 .1/1/7REGIUNI si POR/2019/9/9 .1/1/BI;
 • 20.000 euro – pentru apelul de proiecte POR/2019/9/9 .1/1/Întreprinderi

Valoarea totală maximă a pachetului de proiecte de infrastructură la nivel de strategie: 4.900.000 euro

Cofinanțarea beneficiarilor:

 • 0% în cazul întreprinderilor de economie socială de inserție;
 • Minim 2% pentru celelalte categorii de beneficiari

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE: FINANȚAREA CLUSTERELOR

Denumire: Mari infrastructuri de CD – Proiecte pentru clustere de inovare. Apelului de proiecte aferent Acțiunii: 1.1.1

Obiectiv: Dezvoltarea cercetării în clusterele de inovare, prin proiecte implementate în regiunile mai puțin dezvoltate

Cine poate primi finanțare: clustere de inovare. Perioada de implementare a unui proiect este de max. 36 luni, fără a depăși data de 30 decembrie 2023

31.700.400

Buget total