decembrie 2020

Apeluri active – perioada de programare 2014-2020

Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor destinate promovării producției și distribuției de energie termică în sistem centralizat, din surse regenerabile mai puțin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală (PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE, AP 6, OS 6.1)

Termen limită: 31 decembrie 2020

Obiectiv: Acordarea de ajutoare în favoarea sistemelor de termoficare centralizată eficiente din punct de vedere energetic.

Cine poate solicita finanțare: Unitățile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale Asociațiile de dezvoltare intercomunitară din regiunile mai puțin dezvoltate ale României 

Activități eligibile: Realizarea şi/ sau modernizarea capacităților de producere energie termică în cogenerare (separat sau în cogenerare) din biomasă şi biogaz și a rețelei termice necesare pentru facilitarea evacuării căldurii;  Realizarea şi/ sau modernizarea capacităților de producție a energiei termice din energie geotermală și a rețelei termice necesare pentru facilitarea evacuării căldurii. 

Valoarea grantului: Maxim 15.000.000 euro

Contribuția beneficiarului: Minimum 2%

Capacitate sporită de a furniza energie regenerabilă – Energie hidroelectrică (MECANISMUL FINANCIAR SEE 2014-2021)

Termen limită: 31 martie 2021

Obiectiv: Creșterea capacității instalate hidroenergetice și creșterea numărului de instalații pentru producerea energiei hidroelectrice

Cine poate solicita finanțare: Entități private, entități publice, entități comerciale, entități necomerciale, ONG-uri din România

Activități eligibile: Renovarea sau reînnoirea centralelor hidroelectrice existente pentru a crește puterea capacității de generare și eficiența producției;  Construirea de noi centrale hidroelectrice la scară mică (<10 MW capacitate instalată);  Activități de creștere a capacității de înmagazinare pentru generarea hidroenergetică, ca activitate secundară a unui proiect;  Instruirea personalului cu privire la utilizarea și întreținerea echipamentelor, oferite de către furnizorul echipamentelor, ca parte integrantă a unui proiect de investiții (activitate secundară în investiție proiect). 

Valoare grant: Minim 200.000 euro; Maxim 2.000.000 euro

Contribuția beneficiarului: 10-90%

Educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor (MECANISMUL FINANCIAR SEE 2014-2021)

Termen limită: 4 iunie 2021, ora 13.00

Obiectiv: Creșterea capacității instituționale a școlilor de a asigura o incluziune efectivă a copiilor romi

Cine poate solicita finanțare: Consorţii compuse dintr-un coordonator român şi 5 – 6 şcoli, cu minimum 20% copii romi înscrişi fiecare

Activități eligibile: Formarea profesorilor care lucrează cu copii romi, în domenii precum: predarea centrată pe copil, şcoala incluzivă şi predarea într-un mediu multicultural; Elaborarea de noi curriculumuri referitoare la un mediu incluziv şi multicultural; Activităţi comune de învăţare/ conştientizare privind antidiscriminarea, organizate pentru părinţii romi şi neromi; Activităţi comune de conştientizare privind incluziunea, organizate pentru elevii romi şi neromi.

Valoarea grantului: Minim 60.000 euro Maxim 200.000 euro

Contribuția beneficiarului: 0-10%

Fondul pentru inovare – Apel pentru proiecte la scară mică

Termen limită: 10 martie 2021

Obiectiv: Sprijinirea proiectelor la scară mică care demonstrează tehnologii extrem de inovatoare, sprijinirea proceselor sau produselor care sunt suficient de mature și au un potențialul de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră

Cine poate solicita finanțare: Entități private; entități publice; organizații internaționale din statele membre UE, Islanda şi Norvegia

Activități eligibile: Activități care sprijină inovarea în tehnologiile și procesele cu emisii reduse de carbon din sectoarele enumerate în anexa I la Directiva ETS, inclusiv captarea și utilizarea carbonului; Activități care ajută la stimularea dezvoltării și funcționării proiectelor care vizează captarea și stocarea geologică a CO2; Activități care dezvoltă și utilizează tehnologii inovatoare pentru producerea energiei din surse regenerabile și de stocare a energiei.

Valoarea grantului: Valoarea totală a proiectului variază între 2.500.000 și 7.500.000 euro

Contribuția beneficiarului: Minim 40%
Termen limită: 10 martie 2021

Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE apelul 2 (PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVIT ATE 2014-2020, AP 2, OS 2.3, Acţiunea 2.3.3)

Termen limită: 1 februarie 2021

Obiectiv: Dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, precum și a altor echipamente/ dispozitive electronice, astfel încât orele de pregătire din timpul activităților didactice să se poată desfășura online, pentru a evita contactul direct al elevilor cu profesorii și cu ceilalți elevi, precum și pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2

Cine poate solicita finanțare: Unitățile de învățământ preuniversitar de stat care desfășoară activități didactice pentru elevi, cu condiția ca acestea să aibă personalitate juridică pentru încheierea de contracte de achiziție publică în condițiile legii; Autoritățile publice locale pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza unității administrativ-teritoriale care desfășoară activități didactice destinate elevilor; Parteneriatul dintre beneficiarii prevăzuți mai sus.

Activități eligibile:

Achiziția de echipamente de tipul tabletelor școlare, precum și a altor echipamente/ dispozitive electronice;

Activități necesare informării şi publicității proiectului – conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală și prezentului ghid al solicitantului;

Activități aferente achiziţionării de servicii de consultanță;

Activități aferente realizării rețelei LAN necesară pentru implementarea proiectului.

Valoarea grantului: Finanțarea achiziției echipamentelor IT mobile de tip tabletă pentru uz școlar se acordă în limita unei valori nerambursabile de 200 euro/ tabletă fără TVA pentru uz școlar (cu abonament lunar la internet pe o perioada de minim 24 luni, inclus în valoarea de achiziție).
Contribuția beneficiarului: 0-2%

Consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARSCOV-2 (PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCT URA MARE, AP 9, OS 9.1)

Termen limită: 15 ianuarie 2020

Obiectiv: Asigurarea disponibilității echipamentelor/ dispozitivelor de protecţie medicală şi asigurarea condițiilor igienico-sanitare minime necesare, astfel încât se impune dotarea corespunzătoare a unităților de învățământ de stat în vederea obținerii capacității adecvate de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS – COV – 2 în sistemul public de educație preuniversitară și/ sau universitară

Cine poate solicita finanțare: Unitățile de învățământ preuniversitar de stat, cu condiția ca acestea să aibă personalitate juridică pentru încheierea de contracte de achiziție publică în condițiile legii; instituțiile de învățământ superior de stat pentru studenții care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale de stat și burse sociale ocazionale; autoritățile publice locale pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza unității administrativ teritoriale; parteneriatul dintre autoritățile publice locale și unitățile de învățământ preuniversitar de stat; parteneriatele dintre inspectoratele școlare și unitățile de învățământ.

Activități eligibile:

Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu: – echipamente de protecție/ dispozitive medicale, în special, dar fără a fi limitate la: măști de protecție, dezinfectanți, combinezoane, aparatură destinată dezinfecției și sterilizării aerului de tipul nebulizatoarelor; – containere sanitare mobile destinate asigurării condițiilor igienico-sanitare minime necesare pentru prevenirea și diminuarea răspândirii potențiale a infecției cu virusul SARS-CoV-2.
Dotarea instituțiilor de învățământ superior de stat cu echipamente de protecție/ dispozitive medicale, în special, dar fără a fi limitate la: măști de protecție, dezinfectanți, combinezoane, aparatură destinată dezinfecției și sterilizării aerului de tipul nebulizatoarelor.

Valoarea grantului: Valoarea maximă eligibilă a investițiilor propuse pentru o unitate de învățământ: maxim 250.000 euro.
Contribuția beneficiarului: 0%

Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi (GRANTURILE SEE 2014-2021)

Termen limită: 4 ianuarie 2021

Obiectiv: Implementarea unor măsuri directe privind îmbunătățirea serviciilor de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile (sănătate mama și copil, prevenire boli infecțioase, prevenirea bolilor netransmisibile)

Cine poate solicita finanțare: Autorități locale, Direcții de Sănătate Publică, spitale și autorități publice

Activități eligibile:

•  Măsuri directe pentru îmbunătățirea serviciilor de sănătate de tip preventiv în comunitățile vulnerabile, inclusiv comunitățile de romi, pentru asigurarea accesului la asistență medicală și reducerea inegalităților sociale în sănătate

Investiții în infrastructura de sănătate care contribuie la reducerea inegalităților în starea de sănătate

Servicii de formare, campanii de informare și sensibilizare

Valoarea grantului: Minim 500.000 euro Maxim 1.000.000 euro
Contribuția beneficiarului: 0%

Schema de granturi mici “Acces la finanțare” (GRANTURILE SEE ŞI NORVEGIENE 2014-2021)

Perioadă de depunere: Apel nelansat

Obiectiv: Creșterea capacității autorităților locale de a obține finanțări pentru implementarea măsurilor prevăzute în strategiile și planurile locale de dezvoltare, vizând dezvoltarea locală și reducerea sărăciei în comunități sărace, izolate, marginalizate.

Cine poate solicita finanțare: Autorități ale administrației publice locale (comune, orașe/ municipii sau județe) Proiectul trebuie sa vizeze realizarea de investiții exclusiv la nivelul unor unitați administrativ teritoriale rurale sau mici urbane (cu o populaţie sub 20.000 locuitori, conform recensământului din 2011), pe teritoriul cărora se află comunități marginalizate, locuite de persoane cu risc de sărăcie sau excluziune socială.

Activități eligibile: Elaborarea de documentații tehnice în vederea realizării de investiții comunitare, constând ȋn construirea/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea: infrastructurii sociale (proiecte ce vizează infrastructura pentru servicii sociale, pentru educație, sănătate, ocuparea forței de muncă) infrastructurii destinate alimentării cu apă (proiecte ce vizează asigurarea alimentării cu apă a unităților care furnizează servicii sociale) infrastructurii de canalizare (proiecte ce vizează evacuarea apelor uzate pentru unitățile care furnizează servicii sociale) drumurilor, podurilor și podețelor (proiecte ce vizează drumuri de interes județean, drumuri de interes local, poduri și podețe ce facilitează grupurilor defavorizate accesul la servicii sociale) locuințelor (proiecte ce vizează locuințe sociale)

Valoarea grantului: Minim 5.000 euro – Maxim 40.000 euro
Contribuția beneficiarului:

Refacerea ecosistemelor degradate (PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE, AP 4, OS 4.1)

Termen limită: 31 decembrie 2020, ora 10:00

Obiectiv: Menţinerea şi refacerea ecosistemelor degradate şi a serviciilor furnizate (împăduriri coridoare ecologice etc.), situate în afara ariilor naturale protejate.

Cine poate solicita finanțare: Administratori desemnați în condițiile legislației specifice și/sau proprietari ai fondului forestier național aflat în proprietate publică; Administratori desemnați în condițiile legislației specifice și/ sau proprietari ai apelor de suprafață aflate în proprietate publică; Administratori desemnați în condițiile legislației specifice și/ sau proprietari de pajiști permanente aflate în proprietate publică; Administratori desemnați în condițiile legislației specifice și/ sau proprietari de peșteri aflate în proprietate publică.

Activități eligibile: Menținerea și refacerea ecosistemelor forestiere și a serviciilor furnizate; Menținerea și refacerea ecosistemelor lacustre și de ape curgătoare și a serviciilor furnizate; Menținerea și refacerea ecosistemelor de pajiști și a serviciilor furnizate; Menținerea și refacerea ecosistemelor de peșteri și a serviciilor furnizate

Valoarea grantului: Maxim 10.000.000 euro/proiect
Contribuția beneficiarului: Variabilă

Dezvoltarea infrastructurii de termoficare (PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCT URA MARE, AP 7, O.S. 7.1, 7.2)

Perioadă de depunere: Apel nelansat

Obiectiv: Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate Creşterea eficienţei energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul Bucureşti.

Cine poate solicita finanțare: Unități administrativ-teritoriale prin autoritățile publice locale din localitățile selectate (care au implementat proiecte în cadrul POS Mediu 2007-2013 în cadrul AP 3) precum și din alte localități care necesită investiții la nivelul rețelelor de termoficare, în limita resurselor financiare disponibile; Municipiul București.

Activități eligibile: Modernizarea/ extinderea rețelelor termice primare şi secundare, inclusiv a punctelor termice din sistemele de alimentare cu energie termică prin implementarea tehnologiilor moderne, performante, care să îndeplinească toate cerințele actuale privind pierderile de căldură și de fluid și care să conducă la reducerea emisiilor de CO2; extinderea rețelelor de transport şi distribuție a energiei termice va fi finanțabilă doar în contextul în care rețeaua existentă a fost reabilitată integral, iar extinderea este justificată pentru a accentua sustenabilitatea sistemului; Achiziționarea/ modernizarea echipamentelor necesare bunei funcționări a sistemelor de pompare a agentului termic; Implementarea de Sisteme de Management Energetic (măsurare, control şi automatizare a SACET)

Valoarea grantului: Dacă proiectele depășesc 50 milioane euro în valoarea costurilor totale, proiectul trebuie să se regăsească pe lista proiectelor majore din POIM
Contribuția beneficiarului: Minimum 2%

Posibilități de finanțare prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 155 din 3 septembrie 2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

Prin această Ordonanță, care conturează o serie de detalii în pregătirea viitorului Plan  Național de Redresare și Reziliență, se prevede posibilitatea ca o serie de instituții publice să poată solicita finanțare pentru întocmirea documentaţiilor tehnico-economice în vederea elaborării apoi a unor proiecte de infrastructură. Finanţarea va fi din bugetul de stat, prin ordonator principal de credite Ministerul Fondurilor Europene. 

Domeniile vizate: a) adaptarea la schimbări climatice; b) mobilitate urbană, regenerare urbană, turism şi cultură, ecologizare platforme industriale, investiţii în infrastructura educaţională; c) domeniul sănătăţii; d) cercetare în domeniul transferului tehnologic pentru extindere/ reabilitare/ modernizare clădiri, inclusiv clădiri noi, dotare cu echipamente/ utilaje/ dotări independente; e) apă-canalizare; f) proiecte de infrastructură edilitară destinate localităţilor rurale limitrofe localităţilor urbane; g) creşterea rezilienţei comunităţilor în situaţii de urgenţă prin extinderea reţelei de subunităţi de intervenţie din structura inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă; h) constituirea unor depozite regionale şi crearea stocurilor de materiale şi tehnică – inclusiv medicală, pentru gestionarea unor situaţii cu impact mare și probabilitate scăzută generate de manifestarea riscurilor; i) proiecte de infrastructură din sistemul judiciar şi sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, inclusiv digitalizare; j) domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei şi securităţii cibernetice;  k) proiecte de transformare/tranziţie digitală, inclusiv prin robot process automation, a serviciilor administraţiei publice centrale şi locale. 

Cine poate solicita finanțare: ministerele de resort, singure sau în parteneriate interinstituţionale sau împreună cu autorităţi publice centrale/ locale sau asociaţii de dezvoltare comunitare; b) instituţii de învăţământ superior de stat şi autorităţi publice locale din municipii reşedinţă de judeţ, municipii şi oraşe, autorităţile publice central; c) unităţile sanitare; d) instituţiile de învăţământ superior de stat şi institute de cercetare-dezvoltare din România; e) operatorii de apă şi canalizare; f) autorităţile publice locale ale localităţilor rurale limitrofe localităţilor urbane; g) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă; h) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi unităţile subordonate; i) instanţele de judecată, parchete, etc; j) instituţiile şi autorităţile publice centrale; Autoritatea pentru Digitalizarea României, autorităţile publice centrale şi locale. 

Valoarea grantului: Maximum 3% din totalul proiectului de investiții 

Perioadă de depunere: neprecizată

Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL, AP 9, PI 9.1)

Termen limită: 31 decembrie 2021, ora 10:00 – pentru apelurile de proiecte POR/2019/9 /9.1/1/7REGIUNI si POR/2019/9 /9.1/1/BI

Obiectiv: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate 

Cine poate solicita finanțare: Unități Administrativ-teritoriale Oraș/Municipiu/sectoarele municipiului București- ca membre în Grupul de Acțiune Locală din cadrul Listei SDLurilor selectate la finanțare Parteneriate între UAT Oraș/ Municipiu/ sectoarele municipiului București – membru în Grupul de Acțiune Locală din cadrul Listei SDLurilor selectate la finanțare și lider de parteneriat – și furnizori publici și privați de servicii sociale Furnizori publici și privați de servicii sociale acreditați conform legislației în vigoare, cu o vechime de cel puțin un an, înainte de depunerea proiectului, cu competențe în furnizare de servicii sociale, comunitare, desfasurare de activitati recreativ-educative, culturale, agrement și sport Întreprinderi de economie socială de inserție

Activități eligibile: Intervențiile sprijinite pot include diverse tipuri de investiții, în funcție de nevoile specifice identificate la nivel local în cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală elaborate de către Grupurile de Acțiune Locală și se referă la:  investiţiile în infrastructura de locuire – construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale  investiţii în infrastructura de sănătate, servicii sociale – constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ dotarea centrelor comunitare integrate medico-socială;  investiţii în infrastructura de educaţie – construire/ reabilitare/ modernizare/ dotarea de unităţi de învăţământ preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale etc.);  investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate;  construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială de inserţie.

Valoarea grantului: Valoare minimă aferentă cheltuielilor eligibile: 30.000 euro – pentru apelurile de proiecte POR/2019/9/9 .1/1/7REGIUNI si POR/2019/9/9 .1/1/BI 20.000 euro – pentru apelul de proiecte POR/2019/9/9 .1/1/Întreprinderi 

Contribuția beneficiarului: 0% în cazul întreprinderilor de economie socială de inserție Minim 2% pentru celelalte categorii de beneficiari

Decontaminare a siturilor poluate istoric – proiecte noi (PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCT URĂ MARE, AP 4, O.S. 4.3)

Termen limită: 31 decembrie 2020

Obiectiv: Implementarea unor măsuri de decontaminare şi ecologizare a unor situri contaminate şi abandonate deţinute de autorităţile publice sau pentru care acestea au responsabilitate în procesul de decontaminare
Cine poate solicita finanțare: Autorităţile publice sau alte instituții publice, inclusiv structuri subordonate acestora, pentru situri contaminate istoric aflate în proprietate sau puse la dispoziţia acestora de către proprietar – printr-un act juridic – în vederea implementării proiectului.

Activități eligibile: Proiectele vor cuprinde activităţi de decontaminare şi ecologizare a siturilor poluate istoric, inclusiv refacerea ecosistemelor naturale şi asigurarea calităţii solului în vederea protejării sănătăţii umane. Investiţiile propuse spre finanţare se vor concentra pe diminuarea riscului existent pentru sănătatea umană şi pentru mediu cauzat de activităţile industriale desfăşurate în trecut şi instituirea de măsuri adecvate pentru atenuarea riscurilor identificate, astfel încît să se atingă riscul acceptabil. Utilizarea infrastructurii verzi va fi considerată o opțiune prioritară pentru acțiunile de decontaminare (bio-decontaminarea siturilor poluate).

Valoarea grantului: Neprecizat; buget total apel: 5,7 milioane euro.
Contribuția beneficiarului: APL/ instituții subordonate acestora: Minim 2%

Fondul de acțiune în domeniul managementul ui energiei durabile Instituit prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 158/ 2020

Termen limită: 31 decembrie 2025

Obiectiv: Contribuția la susținerea managementului energiei durabile la nivelul localităților sărace/subdezvoltat e din România, prin îmbunătățirea infrastructurii municipale, sporirea capacității și gradului de conștientizare cu privire la eficiența energetică și energia regenerabilă

Cine poate solicita finanțare: Unitățile administrativteritoriale din regiuni sărace/ subdezvoltate ale României

Activități eligibile: Obiectivele de investiții care pot fi finanțate în cadrul Programului trebuie să se încadreze în cel puțin unul din următoarele domenii specifice: • reabilitarea termică a clădirilor publice, • termoficare, • furnizarea de energie, • inclusiv regenerabilă, • iluminat public, • transport public, • planificare urbană

Valoarea grantului: Variabilă

Contribuția beneficiarului: 15%

Programul de finanţare “ELECTRIC UP” Instituit prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 159/ 2020

Termen limită: neprecizat

Obiectiv: Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice, precum și a stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hybrid plug-in

Cine poate solicita finanțare: Întreprinderi mici și mijlocii; Reprezentanți ai domeniului HORECA; Persoane juridice române, care au înscrise ca activitate principală sau secundară, conform codurilor CAEN, una din activitățile corespunzătoare domeniului HORECA.

Activități eligibile: Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național și a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in

Valoarea grantului: Maxim 100.000 euro

Contribuția beneficiarului:  0%

Sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie electrică şi/ sau termică din biomasă/biogaz şi energie geotermală (POIM)

Termen limită: 31 decembrie 2020

Obiectiv: Creșterea competitivității întreprinderilor din România în cadrul domeniilor de interes: Inovația industriei verzi, Creștere Albastră și Tehnologia Informației și Comunicațiilor

Cine poate primi finanțare : Unități administrativ-teritoriale; Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară; Societăți comerciale care au ca activitate producerea de energie în scopul comercializării

Activități eligibile: Realizarea şi/ sau modernizarea capacităţilor de producere energie electrică şi termică în cogenerare din biomasă şi biogaz; Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice din biomasă sau biogaz; Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice din biomasă sau biogaz; Realizarea şi/ sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice din energie geotermală.

Valoarea grantului: Maxim 15.000.000 euro

Contribuția beneficiarului:  2% pentru proiecte având ca beneficiari unități administrativteritoriale și ADI, pentru cheltuielile eligibile care nu intră sub incidența regulilor de ajutor de stat; 20% din costurile eligibile ale proiectului, pentru microîntreprin deri și întreprinderile mici; 30% din costurile eligibile ale proiectului, pentru întreprinderile mijlocii; 40% din costurile eligibile ale proiectului, pentru întreprinderile mari