iulie 2020

Apeluri active – perioada de programare 2014-2020

Uniunea Europeană: Fondul pentru inovare

Termen limită: 29 octombrie

Obiectiv: Sprijinirea proiectelor care demonstrează tehnologii, procese sau produse extrem de inovatoare care sunt suficient de mature și au un potențial semnificativ de reducere a emisiilor de gaze de seră

Cine poate solicita finanțare : Entități private, entități publice sau organizații internaționale din toate statele membre ale UE, Islanda și Norvegia Cererile pot fi depuse și de un consorțiu de persoane juridice care acționează împreună

Activități eligibile: activități care susțin inovarea în tehnologii și procese cu emisii reduse de carbon în sectoarele enumerate în anexa I la Directiva ETS a UE, inclusiv captarea și utilizarea de carbon care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice, precum și produse care înlocuiesc cele cu consum intens de carbon produse în sectoarele enumerate în anexa I la Directiva EU ETS activități care ajută la stimularea construcției și funcționării proiectelor care vizează captarea și stocarea geologică de CO2 în condiții de siguranță pentru mediu (CCS) activități care ajută la stimularea dezvoltării tehnologiilor inovatoare de energie regenerabilă și de stocare a energiei. În cazul proiectelor promițătoare care nu sunt încă gata pentru comercializare, se rezervă un buget separat de 8 milioane euro pentru asistența destinată dezvoltării proiectelor

Valoarea grantului: Valoarea proiectului: minim 7.500.000 euro 

Contribuția beneficiarului: Minim 40%

Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale/Grup vulnerabil: copii (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL, AP 8, PI 8.1, OS 8.3, Apel 8.3C)

Depunere proiecte: 1 august 2020 – 1 decembrie 2020

Obiectiv: Crearea infrastructurii sociale necesare ca urmare a închiderii centrelor de plasament în vederea dezinstituţionalizării copiilor protejați în aceste instituții

Cine poate solicita finanțare : Furnizorii de servicii sociale, publici și privați, care dețin centre de plasament ce urmează a fi închise. Aceștia pot încheia parteneriate cu: – unități administrativteritoriale, alte entități de drept public aflate în subordinea UAT și care desfășoară activități în domeniul social. – entități de drept privat, acreditate ca furnizori de servicii sociale pentru copii, conform legislației aplicabile în vigoare (asociații și fundații, unități de cult)

Activități eligibile: Pentru închiderea unui centru de plasament se pot depune unul sau mai multe proiecte. Un centru de plasament poate fi închis prin înființarea a cel puțin unei case de tip familial și înființarea sau, după caz, reabilitarea unui centru de zi. Activităţile orientative eligibile în cadrul proiectului, pot fi: reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii existente pentru centrele de zi pentru copii; construirea/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea caselor de tip familial/ apartamentelor pentru copii; reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea unor imobile şi transformarea lor în centre de zi pentru copii; reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea unor imobile şi transformarea lor în case de tip familial/ apartamente pentru copii; asigurarea/ modernizarea utilităţilor generale şi specifice pentru centrele de zi pentru copii (inclusiv branşarea la utilităţi)şi pentru casele de tip familial / apartamentele pentru copii; crearea/modernizarea/ adaptarea facilităţilor de acces fizic pentru persoane cu dizabilităţi; dotări pentru imobilele în care sunt furnizate servicii de îngrijire de zi/ casele de tip familial /apartamentele pentru copii.

Valoarea eligibilă a unui proiect: Minim 200.000 – Maxim 1.000.000 euro

Contribuția beneficiarului: Minim 2% 

Centre comunitare integrate (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL, AP 8, PI 8.1, OS 8.1, Operațiunea B)

Termen limită: 30 septembrie 2020, ora 12:00

Obiectiv: Sprijinirea comunităţilor cu tip de marginalizare peste medie și severă, care constituie comunitățile supuse intervențiilor de tip soft privind serviciile comunitare integrate

Cine poate primi finanțare : Unităţile administrativ-teritoriale care se regăsesc în lista celor 139 comunităţi cu tip de marginalizare peste medie și severă (Anexa 14 la Ghid), precum şi parteneriatele între acestea şi: Alte unităţi administrativ-teritoriale; Orice alte autorități/instituții publice care pot contribui la buna implementare a proiectului

Activități eligibile: construcţia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea /dotarea centrelor comunitare integrate; pe lângă structurile („încăperile”) menţionate în baremul minim pentru organizarea centrului comunitar integrat şi înfiinţarea/dotarea următoarelor structuri: „a) un punct de lucru de medicină de familie sau un cabinet individual de medicină de familie; b) un cabinet de medicină dentară, un punct de recoltare pentru analizele medicale, alte servicii medicale necesare unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale; c) un centru de permanență; d) alte puncte de lucru destinate activităților și serviciilor integrate de sănătate, sociale și educaționale.” accesibilizarea spațiului destinat centrelor comunitare integrate și a căilor de acces; asigurarea/ modernizare utilităţilor generale şi specifice (inclusiv branşarea la utilităţi pe amplasamentul obiectivului de investiții).

Valoarea grantului: Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 10.000 euro, iar cea maximă 100.000 euro 

Contribuția beneficiarului: 2%

Sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie electrică şi/ sau termică din biomasă/biogaz şi energie geotermală (POIM)

Termen limită: 31 decembrie 2020

Obiectiv: Creșterea competitivității întreprinderilor din România în cadrul domeniilor de interes: Inovația industriei verzi, Creștere Albastră și Tehnologia Informației și Comunicațiilor

Cine poate primi finanțare : Unități administrativ-teritoriale; Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară; Societăți comerciale care au ca activitate producerea de energie în scopul comercializării

Activități eligibile: Realizarea şi/ sau modernizarea capacităţilor de producere energie electrică şi termică în cogenerare din biomasă şi biogaz; Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice din biomasă sau biogaz; Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice din biomasă sau biogaz; Realizarea şi/ sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice din energie geotermală.

Valoarea grantului: Maxim 15.000.000 euro

Contribuția beneficiarului:  2% pentru proiecte având ca beneficiari unități administrativteritoriale și ADI, pentru cheltuielile eligibile care nu intră sub incidența regulilor de ajutor de stat; 20% din costurile eligibile ale proiectului, pentru microîntreprin deri și întreprinderile mici; 30% din costurile eligibile ale proiectului, pentru întreprinderile mijlocii; 40% din costurile eligibile ale proiectului, pentru întreprinderile mari

Dezvoltarea întreprinderilor (MECANISMUL FINANCIAR NORVEGIAN)

Termen limită: 17 septembrie 2020

Obiectiv: Creșterea competitivității întreprinderilor din România în cadrul domeniilor de interes: Inovația industriei verzi, Creștere Albastră și Tehnologia Informației și Comunicațiilor

Cine poate primi finanțare : Întreprinderi mici şi mijlocii și întreprinderi mari, care au o vechime de cel puţin 3 ani (cel puţin un an în cazul sectorului TIC). Parteneri eligibili: orice entitate privată sau publică, comercială sau necomercială, înregistrată ca persoană juridică în Norvegia sau în România

Activități eligibile:

Programul va finanța proiecte propuse de întreprinderile din România într-unul din cele trei domenii de interes: Inovația în industria verde • Dezvoltarea, implementarea și investiția în tehnologii inovatoare prietenoase cu mediul • Dezvoltarea de produse și servicii „verzi” • Dezvoltarea și implementarea „proceselor de producție verzi” Dezvoltare „albastră” – Blue Growth • Dezvoltarea și investițiile în supra-structuri maritime • Dezvoltarea de soluții legate de transportul maritime • Dezvoltarea și investițiile în turismul de coastră sau maritime • Dezvoltarea și investiții în biotehnologii „albastre” • Dezvoltarea și investițiile în resurse aferente exploatării miniere a fundului mării • Dezvoltarea de soluții de energie albastră • Dezvoltarea de soluții inovatoare în pescuit și acvacultură • Dezvoltarea de soluții inovatoare legate de gestionare a gunoiului și deșeurilor maritime • Dezvoltarea tehnologiilor inovatoare pentru rezervele de apă, inclusiv desalinizare Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor • Dezvoltarea produselor/ proceselor/ soluțiilor ITC • Dezvoltarea produselor/ proceselor/ soluțiilor care integrează tehnologii ITC

Valoarea grantului: Valoarea minimă solicitată: 200.000 euro Valoarea maximă solicitată: 2.000.000 euro

Contribuția beneficiarului: Variabilă

Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice (PST) (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL, AP 1, PI 1.1, Operațiunea B)

13 august 2020, ora 12.00

Obiectiv: Dezvoltarea parcurilor științifice și tehnologice din mediul urban și rural, din zonelele cu concentrare economică din regiunile mai puțin dezvoltate din România (Nord Est, Sud Muntenia, Nord Vest, Centru)

Cine poate primi finanțare : Parteneriatul dintre membrii asocierii în participațiune constituite în vederea creării parcului științific și tehnologic și administratorul parcului. Iniţiativa constituirii parcului ştiinţific şi tehnologic aparţine persoanelor juridice şi fizice:

• instituţie de învăţământ superior acreditată şi/sau o unitate de cercetare-dezvoltare, pe de o parte, şi

• regii autonome, companii naţionale, societăţi comerciale, administraţia publică locală, asociaţii patronale sau profesionale, persoane fizice, investitori români sau străini, pe de altă parte.

Activități eligibile:

A.Componenta/ măsura de ajutor regional a proiectului implică investiții în active corporale (lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/servicii, inclusiv a utilităţilor generale şi achiziționarea de echipamente) și necorporale legate de: • Crearea unei noi unități de prestare servicii de transfer tehnologic cu relevanță pentru domeniile de specializare inteligentă identificate. • Extinderea capacității unei unități existente prin creșterea volumului a cel puțin unui serviciu de transfer tehnologic cu relevanță pentru domeniile de specializare inteligentă. • Diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitatea de transfer tehnologic. Pentru proiectele ce vizează exclusiv componenta de minimis, acesta poate implica doar o diversificare/ extindere a serviciilor/ producției unei unități existente de inovare și transfer tehnologic.

B. Componenta/măsura de ajutor de minimis implică sprijinirea personalului entităților de transfer tehnologic, inclusiv achiziționarea de servicii specifice de transfer tehnologic în subdomeniile regionale de specializare inteligentă (altele decât cele care sunt deja oferite sau urmează a fi oferite de către angajații centrelor de inovare și transfer tehnologic). • Activități de transfer tehnologic specific • Activități de internaționalizare • Drepturi salariale pentru personalul implicat in activitatea de transfer tehnologic

Valoare grant : Minim 75.000 euro Maximum valoarea alocării regională pentru prezentul apel/fiecare regiune de dezvoltare în parte. Pentru componenta de minimis din cadrul proiectului, valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 75.000 euro și și maximum de 200.000 euro.

Contribuția beneficiarului : Pentru componenta/ măsura de ajutor regional: Minim 50% Pentru componenta finanțabilă prin ajutor de minimis: Minim 10%

Innotech Student – PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 6, OS 6.13

Termen limită: Începere: 15 iunie, ora 16:00; până la: 31 august, ora 16:00

Obiectiv: Finanțarea antreprenoriatului în rândul studenților, prin intermediul administratorilor de grant

Cine poate primi finanțare : Instituţii de învăţământ superior publice şi private, acreditate; Şcoli doctorale şi graduale cu personalitate juridică, inclusiv parteneriate intre acestea și sectorul privat/ centre de CDI; Institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale Academiei Române; Academia Română; Asociaţii profesionale; Camere de comerţ şi industrie; Instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială; Furnizori de formare profesională continuă autorizaţi, publici şi privaţi; Organizaţii sindicale şi patronate; Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică; ONG-uri

Activități eligibile: Campanie de informare a publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum și cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului; Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială; Derularea programului de formare antreprenorială; Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului; Organizarea și derularea de întreprinderi simulate; Efectuarea de stagii de practică; Furnizarea, de către administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri; Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului.

Valoare grant: maximum 2 mil. euro

Contribuția beneficiarului : variabilă

Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori (relansat) – Programul Capital Uman (POCU)

Perioadă de depunere a proiectelor: 28 mai – 31 iulie

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ: Sprijin pentru investiţii în acţiuni preventive menite să reducă consecinţele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse şi evenimentelor catastrofale (UE)

Termen limită: 31 iulie 2020

Obiectiv: Creșterea capacităţii operaționale de prevenire a apariţiei epizootiilor şi combaterea acestora, inclusiv prin diminuarea timpului de reacţie din partea autorităţilor; Reducerea efectelor dezastrelor naturale, evenimentelor adverse şi evenimentelor catastrofale asupra potenţialului de producţie agricolă.

Cine poate primi finanțare: Entități publice cu atribuții în domeniu sanitar-veterinar, autorități publice care au în administrare punctele de trecere a frontierei, autorități publice care au în administrare drumurile publice și administratori/ gestionari publici ai fondurilor cinegetice.
Activități eligibile: investiţii în instalatii de dezinfecţie si dezinsecţie – maxim 30.000 euro/proiect; investiţii în cresterea capacităţii operaţionale a laboratoarelor, prin dotarea acestora şi achiziţia de mijloace specializate de transport a probelor – maxim 100.000 euro/proiect; achiziţii de camere frigorifice pentru depozitarea temporară a animalelor sălbatice ucise – maxim 20.000 euro/proiect; cheltuieli cu achiziția de echipamente și instrumentar de determinare și diagnostic;

Valoare grant: Variabilă

Contribuția beneficiarului: 0-20%